Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Penjanje uz liticu

Cena : 1.540,00 RSD
Količina:
PENJANJE UZ LITICU autora Nikole Lukića je knjiga o sa­vre­me­nom po­slo­va­nju i nje­go­vom du­go­roč­nom i odr­ži­vom raz­vo­ju! Na­me­njena je naj­ši­roj či­ta­lač­koj pu­bli­ci ko­ju in­te­re­su­je stra­te­ško i ope­ra­tiv­no funk­ci­o­ni­sa­nje kom­pa­ni­ja. Njen cilj je­ste da se na jed­nom me­stu, na kraj­nje jed­no­sta­van na­čin, ob­ja­sni funk­ci­o­ni­sa­nje jed­nog uni­ver­zal­nog pred­u­ze­ća, ka­ko sa sta­no­vi­šta du­go­roč­nih pro­ce­sa, ta­ko i u od­re­đe­nim sva­ko­dnev­nim si­tu­a­ci­ja­ma. Ovo je knji­ga re­al­ne eko­no­mi­je. Pro­is­te­kla je iz prak­se i za nju je napisana. Go­vo­ri o kup­ci­ma i snab­de­va­či­ma, nad­re­đe­ni­ma i pod­re­đe­ni­ma, otva­ra­nju no­vih po­slo­va i re­ša­va­nju re­kla­ma­ci­ja, raz­vo­ju bi­zni­sa, nje­go­voj kon­tro­li i drugim ele­men­ti­ma sa­vre­me­nog po­slov­nog pro­ce­sa. Po­ma­že raz­vo­ju ukup­nih kon­ku­rent­skih spo­sob­no­sti preduzeća. Na­ro­či­to je ak­tu­el­na u vre­me­nu eko­nom­ske kri­ze i ve­li­ke ne­za­po­sle­no­sti.
Čitaj dalje

Detaljne informacije o knjizi:

Autor: Nikola Lukić
ŽanrEkonomija, biznis
Izdavač: Hesperia
ISBN:978-86-7956-052-0
Br. strana:448
Povez:broširan
Dodaj u listu želja Preporuči prijatelju

Penjanje uz liticu

Cena : 1.540,00 RSD
Količina:
PENJANJE UZ LITICU autora Nikole Lukića je knjiga o sa­vre­me­nom po­slo­va­nju i nje­go­vom du­go­roč­nom i odr­ži­vom raz­vo­ju! Na­me­njena je naj­ši­roj či­ta­lač­koj pu­bli­ci ko­ju in­te­re­su­je stra­te­ško i ope­ra­tiv­no funk­ci­o­ni­sa­nje kom­pa­ni­ja. Njen cilj je­ste da se na jed­nom me­stu, na kraj­nje jed­no­sta­van na­čin, ob­ja­sni funk­ci­o­ni­sa­nje jed­nog uni­ver­zal­nog pred­u­ze­ća, ka­ko sa sta­no­vi­šta du­go­roč­nih pro­ce­sa, ta­ko i u od­re­đe­nim sva­ko­dnev­nim si­tu­a­ci­ja­ma. Ovo je knji­ga re­al­ne eko­no­mi­je. Pro­is­te­kla je iz prak­se i za nju je napisana. Go­vo­ri o kup­ci­ma i snab­de­va­či­ma, nad­re­đe­ni­ma i pod­re­đe­ni­ma, otva­ra­nju no­vih po­slo­va i re­ša­va­nju re­kla­ma­ci­ja, raz­vo­ju bi­zni­sa, nje­go­voj kon­tro­li i drugim ele­men­ti­ma sa­vre­me­nog po­slov­nog pro­ce­sa. Po­ma­že raz­vo­ju ukup­nih kon­ku­rent­skih spo­sob­no­sti preduzeća. Na­ro­či­to je ak­tu­el­na u vre­me­nu eko­nom­ske kri­ze i ve­li­ke ne­za­po­sle­no­sti.

Dodaj komentar

Da bi ostavio komentar treba da budeš prijavljen Prijavi se

Povezani proizvodi

Knjige na osnovu tvog interesovanja

Za prikaz knjiga koje će te zanimati potrebno je da se prijaviš Prijavi se Prednosti prijave i otvaranja DK naloga?