Latinica / Ćirilica

Izaberite boju:

USD EUR

Pitagorin život

Cena : 506,00 RSD
Količina:
Od razumnih bića jedno je Bog, drugo čovek, a treće kao Pitagora! Jamblinovo prikazivanje Pitagorinog života otkriva veličinu ovog genija. Pi­ta­go­ra je an­tič­ki grč­ki ma­te­ma­ti­čar, na­uč­nik, astr­nonom i fi­lo­zof, osni­vač fi­lo­zof­skog, ma­te­ma­tič­kog, mi­stič­kog i na­uč­nog dru­štva ili za­jed­ni­ce, ko­ja je po­zna­ta pod ime­nom Pi­ta­go­rej­ska ško­la. Da­nas je naj­po­zna­ti­ji kao tvo­rac Pita­go­ri­ne te­o­re­me. Uti­cao je na fi­lo­zof­sku mi­sao i religij­ska shva­ta­nja an­tič­kog do­ba. Pod pi­ta­go­rej­skom teo­ri­jom bro­je­va pod­ra­zu­me­va se za­pra­vo jed­na te­o­ri­ja bića, te­o­ri­ja ko­ja se od­no­si na pri­ro­du stva­ri, ob­u­hva­ta ma­te­ma­ti­ku, mu­zi­ku i astro­no­mi­ju. Ari­sto­tel sma­tra da su se oni ko­je na­zi­va­ju pi­ta­go­rej­ci­ma pr­vi po­sve­ti­li matemati­ci i una­pre­di­li je, a po­što su bi­li od­go­je­ni u njoj, sma­tra­li su da su nje­na na­če­la ujed­no i na­če­la svih stva­ri. I ta­ko su sa­mo vek - dva iza Pi­ta­go­re, sve na­u­ke ko­je pozna­je­mo da­nas, pri­spe­le do svog za­sni­va­nja - i astronomi­ja i fi­zi­ka i ge­o­me­tri­ja, a tek po­sle dva mileni­ju­ma upo­zna­je­mo nji­hov istin­ski raz­voj. Jam­blih je, sa­či­nio pa­ne­gi­rik o Pi­ta­go­ri is­ti­ču­ći nje­go­ve vr­li­ne, mu­drost, pra­ved­nost, ume­re­nost i hra­brost. Za nje­ga je du­ša Pi­ta­go­re po­sla­ta me­đu lju­de od bo­ga, sa onog naj­vi­šeg me­sta u po­vor­ci Apo­lo­na da ih pod­u­či i usme­ri. Pi­ta­go­rin ži­vot je pri­ča o čo­ve­ku ko­ji je pre 2500 hiljade go­di­na po­sta­vio ne­ke od po­stu­la­ta pre­ma ko­ji­ma se i da­nas upra­vlja­mo. Več­nost no­si­mo u svo­jim mi­sli­ma, ose­ća­mo je tre­nut­kom sve­snog sa­zna­nja, ona je naš ži­vot.
Čitaj dalje

Detaljne informacije o knjizi:

Autor: Jamblih
ŽanrFilozofija, misli
Izdavač: Dereta
ISBN:978-86-7346-844-0
Br. strana:168
Povez:broširan
Dodaj u listu želja Preporuči prijatelju

Pitagorin život

Cena : 506,00 RSD
Količina:
Od razumnih bića jedno je Bog, drugo čovek, a treće kao Pitagora! Jamblinovo prikazivanje Pitagorinog života otkriva veličinu ovog genija. Pi­ta­go­ra je an­tič­ki grč­ki ma­te­ma­ti­čar, na­uč­nik, astr­nonom i fi­lo­zof, osni­vač fi­lo­zof­skog, ma­te­ma­tič­kog, mi­stič­kog i na­uč­nog dru­štva ili za­jed­ni­ce, ko­ja je po­zna­ta pod ime­nom Pi­ta­go­rej­ska ško­la. Da­nas je naj­po­zna­ti­ji kao tvo­rac Pita­go­ri­ne te­o­re­me. Uti­cao je na fi­lo­zof­sku mi­sao i religij­ska shva­ta­nja an­tič­kog do­ba. Pod pi­ta­go­rej­skom teo­ri­jom bro­je­va pod­ra­zu­me­va se za­pra­vo jed­na te­o­ri­ja bića, te­o­ri­ja ko­ja se od­no­si na pri­ro­du stva­ri, ob­u­hva­ta ma­te­ma­ti­ku, mu­zi­ku i astro­no­mi­ju. Ari­sto­tel sma­tra da su se oni ko­je na­zi­va­ju pi­ta­go­rej­ci­ma pr­vi po­sve­ti­li matemati­ci i una­pre­di­li je, a po­što su bi­li od­go­je­ni u njoj, sma­tra­li su da su nje­na na­če­la ujed­no i na­če­la svih stva­ri. I ta­ko su sa­mo vek - dva iza Pi­ta­go­re, sve na­u­ke ko­je pozna­je­mo da­nas, pri­spe­le do svog za­sni­va­nja - i astronomi­ja i fi­zi­ka i ge­o­me­tri­ja, a tek po­sle dva mileni­ju­ma upo­zna­je­mo nji­hov istin­ski raz­voj. Jam­blih je, sa­či­nio pa­ne­gi­rik o Pi­ta­go­ri is­ti­ču­ći nje­go­ve vr­li­ne, mu­drost, pra­ved­nost, ume­re­nost i hra­brost. Za nje­ga je du­ša Pi­ta­go­re po­sla­ta me­đu lju­de od bo­ga, sa onog naj­vi­šeg me­sta u po­vor­ci Apo­lo­na da ih pod­u­či i usme­ri. Pi­ta­go­rin ži­vot je pri­ča o čo­ve­ku ko­ji je pre 2500 hiljade go­di­na po­sta­vio ne­ke od po­stu­la­ta pre­ma ko­ji­ma se i da­nas upra­vlja­mo. Več­nost no­si­mo u svo­jim mi­sli­ma, ose­ća­mo je tre­nut­kom sve­snog sa­zna­nja, ona je naš ži­vot.

Dodaj komentar

Da bi ostavio komentar treba da budeš prijavljen Prijavi se

Povezani proizvodi

Knjige na osnovu tvog interesovanja

Za prikaz knjiga koje će te zanimati potrebno je da se prijaviš Prijavi se Prednosti prijave i otvaranja DK naloga?